Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Struktura

Powiat piski położony jest w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Powiat piski leży w obrębie trzech krain geograficznych: Krainy Wielkich Jezior Mazurskich obejmującej wschodnie i centralne terytorium powiatu i Wyżyny Kolneńskiej sięgającej gminy Biała Piska i Pojezierza Ełckiego. Powiat piski od zachodu graniczy z powiatami szczycieńskim i mrągowskim, od północy z giżyckim, od wschodu z ełckim i grajewskim, od południa z grajewskim, kolneńskim i ostrołęckim. Powierzchnia powiatu wynosi 1.776,17 km2 tj. 7,4% powierzchni województwa, w tym około 914, 8 km2 (91.481,51 ha) to obszary leśne, które stanowią około 51,5% ogólnej powierzchni powiatu. Największym i najbardziej znanym kompleksem leśnym jest Puszcza Piska, której ponad 90% powierzchni stanowią siedliska borów sosnowych. Wyliczając dalej - około 163 km2 w tym 71 jezior (2/3 Śniardw), stanowią powierzchnie wód, czyli około - 9, 2% powierzchni powiatu. Teren powiatu zamieszkuje około 60 tysięcy mieszkańców. W skład powiatu wchodzą cztery gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida. Gmina Pisz jest największą obszarowo gminą w Polsce – 635 km2.

Na terenie powiatu zadania ochrony przeciwpożarowej koordynuje i wykonuje Komendant Powiatowy Państowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 1204 j.t., ze zmianami) do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.
7. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;
2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
3)realizowanie zadań wynikających z innych ustaw

 

Komendant Powiatowy swoje zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej.

Limit zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 52 etaty , w tym 49 strażaków i 3 pracowników służby cywilnej.