Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Zaświadczenie o pożarze lub innym zdarzeniu

Zaświadczenie może uzyskać każda pełnoletnia osoba, która zgłosi się ze stosownym podaniem do Komendy Powiatowej PSP w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 40 w godzinach 7:30 - 15:30. Zaświadczenie wydawane są w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dni.

Osoba składająca wniosek powinna posiadać dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej na konto (28 9364 0000 2002 0007 2065 0001) Urzędu Miejskiego w Piszu w wysokości 17 zł, zgodnie z załącznikiem „WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA” część II pkt. 21 do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 poz.1827 j. t., ze zm.), chyba że na podstawie ustawy jest z tej opłaty zwolniona.

Podstawa prawna wydania zaświadczenia

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

Wydawanie zaświadczeń.

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Art. 219. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Osoba zgłaszająca się powinna mieć ze sobą dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Z opłaty skarbowej zwolnione są czynności, o których mowa w art. 2, 3 i 3a oraz osoby, o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 poz.1827 j. t., ze zm.).

Do pobrania: