Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Organizacja imprezy masowej

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinię,na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji zawierających:
1.  Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2) Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;

3) Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) Informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6) Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7) Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy

8) Informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9) Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

a także:

10. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

11. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

12. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

13. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.

W takim przypadku organizator imprez masowych przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej informacje:

- program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

- regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

oraz informacje, o których mowa w p-cie 4-6.

W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub wg ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed jej terminem zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, dołącza ważną opinię, właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.