Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku, poz. 1332) jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy  obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Zawiadomienie należy wysłać listem lub dostarczyć osobiście do Komendy Powiatowej PSP w Piszu ul. Olsztyńska 40A. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie do 14 dni przeprowadzana jest kontrola obiektu obejmująca następującą problematykę:

a) stwierdzenie zgodności lub nie, wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami,

b) sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych w tym: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania dróg ewakuacyjnych i działania oświetlenia awaryjnego, oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych, oznakowania i działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu itp.

Po zakończeniu kontroli upoważniony funkcjonariusz KP PSP w Piszu sporządza protokół stanowiący podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Do pobrania: